สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " Citizen Reporter Application "

การถ่ายทอดภูมิปัญญายุค 4.0

เมื่อสังคมเปลี่ยนไป รูปแบบการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนตาม การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ หรือที่รู้จักกันในนาม ปราชญ์ชาวบ้าน...

Tags :

view