สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " กองทุน "

ก้าวต่อไปของใจอาสา2556

  หลังจัดงานทำบุญหมู่บ้านและฉลองวันเด็ก 2556 ที่ผ่านมา มีเงินบริจาคเพื่อเป็นกองทุนอุดหนุนก...

Tags :

การระดมเงินทุนออนไลน์

การเริ่มต้นในการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม หรือแม้แต่ธุรกิจก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นได้จริงคือ ...

Tags :

กองทุนใจอาสา

กองทุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชึวิตของคนสูงวัย ปลายปี 2554 หลังน้ำท่วมใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุเล็กๆ ของชุมชนบัณฑิตลำสามแก้ว ได...

Tags :

เสริมสร้างองค์ความรู้ผู้สูงวัย

จากการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคีเครือข่าย ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการที่เป็...

Tags :

การเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก...

Tags :

view