สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ยุทธศาสตร์พาชาติออกจากถ้ำ

ยุทธศาสตร์พาชาติออกจากถ้ำ

ข้าราชการร่วมใจวางแผนพาประเทศไทยออกจากถ้ำ ........ สุรเดช เดชคุ้มวงศ์ ....... 7 สค. 2561


ผมและเพื่อน คกก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มาร่วมเป็นวิทยากรจัดทำแผนแม่บทแก่ น้องๆ ข้าราชการ วันที่ 6-8 สค.61 ก่อนมาเราวางแผน(befor action review) ร่วมกับน้องๆ สภาพัฒน์ฯ ทีมผู้ช่วยเลขา


ตั้งเป้าหมาย เราต้องการแผน 5ปี 10 15 20ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เราได้สรุปภาพรวม ให้เห็นความเชื่อมโยง การทำแผน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปัจจัยความสำเร็จ แผน


เราเตรียม เอกสาร กระดาษ ปากกา
เพื่อ ชี้แจงความเข้าใจ ก่อนให้น้องๆ มีสมาธิ เขียนในกระดาษ ไปติด
เราคุย ให้คำปรึกษา ทุกขบวนการ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้องกัน เห็นคุณค่าที่เรามาทำงานร่วมกัน


บรรยากาศ การเรียนรู้ที่เป็นกันเอง
หลังจากเราทำแผน ตามขบวนการเสร็จแล้ว ผมให้น้องๆ สรุปบทเรียน after action review) โดยให้คิดก่อนเขียนในกระดาษ  มีข้อสรุปดังนี้


1.เราได้เรียนรู้อะไร
เรารู้ว่าประชาชนทุกกลุ่มวัย กลุ่มอาชีพ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสฯลฯ มีปัญหาอะไร ทิศทางกาาพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ในอนาคต มีภาพรวม เชื่อมโยงกันอย่างไร แผนแม่บท10ปี 5ปี และการจัดทำโครงการปี2563เพื่อของบประมาณให้สอดคล้องกัน ทำอย่างไร

เราได้เรียนรู้มุมมองทางสังคม คนเป็นกลไกที่สำคัญ การสร้างชาติ
เราได้แบ่งปันความรู้ ได้เห็นมุมมองความคิดที่แตกต่าง
เราได้เพื่อน เครือข่ายที่จะร่วมจัดทำแผนแม่บทร่วมกันในสัปดาห์หน้า


2.เราจะทำอะไรต่อ
เราจะทบทวนความเข้าใจเตรียมตน ไปรายงาน หารือกับผู้บริหาร สร้างทีมงาน จัดประชุมสร้างความเข้าใจในกระทรวง ให้รู้หลักคิด ทิศทาง การจัดทำแผนตามข้อ1
เตรียมแผน ข้อมูล ทีม พร้อมไปร่วมจัดทำแผนแม่บท กับส่วนราชการ ประชาสังคม เอกชน วิชาการ ให้เสร็จ กย.61เพื่อเสนอ คกก. ยุทธศาสตร์ฯ รัฐบาล และทำแผนงบ 63ให้เสร็จ ธค. 61

ที่สำคัญ น้องบางคน วางแผนเตรียมเกษียณล่วงหน้า15ปี เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ทั้งสุขภาพ เงินออม ครอบครัว สังคมและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นผู้สูงอายุที่มีพลังไม่เป็นภาระ

3.ต้องการให้เราช่วยอะไร
ให้สภาพัฒน์ฯ สรุปเอกสาร และแจ้งกระทรวง เพื่อนำไปสร้างความเข้าใจและจัดทำแผนต่อ บางกรณีขอให้สภาพัฒน์ หาวิทยากรไปร่วมชี้แจง

ขอให้มีหนังสือเชิญคนที่มาร่วมครั้งนี้ ให้มาทำแผนร่วมกันกับภาคีต่อไป
หลังเลิกประชุม

ทีม คกก.ฯ หารือกับทีมสภาพัฒน์ วางแผนจัดทำแผนร่วมของภาคีในสัปดาห์หน้า
น้องสภาพัฒน์ช่ วยกันสรุปข้อมูลจนค่ำ
ไปทานอาหารช้า

ดูทุกคนมีความสุข ที่ได้มาเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำแผน เพื่อนำประเทศออกจากถ้ำ
สังคมจะลดความเหลื่อมล้ำ มีโอกาสและความเสมอภาค
คนมีคุณภาพชีวิตดี มีสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนครับ

 

Online 8-8-2561

Tags : ยุทธศาสตร์  ออกจากถ้ำ  สุรเดช

view