สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมบุคคลต้นแบบ

ชมรมบุคคลต้นแบบ

ต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี : กับโครงการที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

ชมรมชมรมบุคคลต้นแบบ เป็นหนึ่งในตัวอย่างโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมในการโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้ชมรม องค์กรผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายที่ขอรับการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ภาคกลาง ณ  โรงแรมอะเครียติด พาเลซ กรุงเทพฯ

ชมรมบุคคลต้นแบบ จัดตั้งโดยสมาชิกผู้สำเร็จหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (เป็นสถาบันที่เกิดจากการทำ MOU ร่วมกันของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รุ่นที่ 1 และส่งต่อรุ่นต่อรุ่น ด้วยต้องการให้เป็นเครือข่ายภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ นำองค์ความรู้ และความสามารถ ร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่ตนอาศัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  ปัจจุบันมีผู้สำเร็จหลักสูตรดังกล่าว 5 รุ่น ก่อนเปลี่ยนหลักสูตรเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล รวมกันเป็น 9 รุ่น

ชมรมบุคคลต้นแบบ มีนางเรวดี แจ้งไพร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 เป็นประธาน ได้ทำโครงการขอทุนสนับสนุน ชื่อโครงการอบรมอาชีพ “การตัดเย็บเสื่อผ้าด้วยผ้าไทย แบบเสื้อเชิ้ตและเสื้อฮาวาย” ประเภทโครงการขนาดกลาง วงเงิน 50,000 ถึง 300,000 บาท

หลักการและเหตุผล :

        เนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่พอเพียง ไม่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของลูกหลาน ทางชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ให้ทุกคนที่มีพื้นฐานในการตัดเย็บเสื้อผ้า สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด โดยมีตลาดรองรับ คือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านปิยวรารมย์ และออกร้านเคลื่อนที่ตามงานต่างๆ เนื่องจากเป็นสถานที่มีบุคคลเดินทางมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก จึงสามารถวางจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ


วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อฝึกทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าให้เกิดความชำนาญมากขึ้น
 2. เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ในชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย :

 1. ผู้สูงอายุที่มีทักษะการตัดเย็บ ขำนวน 20 คน
 2. ผู้สูงอายุที่ไม่มีทักษะการตัดเย็บ จำนวน 10 คน

พื้นที่ดำเนินงาน :

        ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ :

        5 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 21  พฤษภาคม 2561


เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ :

 1. เอกสารโครงการ 2 ชุด พร้อมแผ่นดิสต์ 1 แผ่น ประกอบด้วย
 • รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มเสนอโครงการ
 1. เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอย่างละ 2 ชุด
 • ประวัติองค์กร/หน่วยงานของท่านโดยสังเขป
 • ประวัติผลงานของผู้เสนอโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ
 • ภาระหน้าที่หลักขององค์กรและผลการดำเนินงานโดยสังเขป
 • แผนที่องค์กรของท่าน
 • แผนที่ของพื้นที่ดำเนินงาน
 1. กรณีเป็นองค์กร/ชมรมของผู้สูงอายุ หรือองค์กรภาคเอกชนให้แบบเอกสารเพิ่มเติมอย่างละ 2 ชุด
 • เอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • สำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
 • สำเนาตราสารหรือระเบียบข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • รายชื่อบุคคลที่ประกอบเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กร และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหรือโครงการ
 • ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา
 • งบดุลหรือแสดงรายรับ/จ่ายสำหรับรอบปีที่ผ่านมา
 • กำหนดการและหัวข้อในการจัดกิจกรรมโดยละเอียดพร้อมรายชื่อวิทยากร
 • ประวัติวิทยากรโดยย่อ

นางเรวดี แจ้งไพร
ประธานชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง :


Tags : บุคคลต้นแบบ อบรมอาชีพ  ศูนย์คลอง5

view