สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เสริมสร้างองค์ความรู้ผู้สูงวัย

เสริมสร้างองค์ความรู้ผู้สูงวัย

จากการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคีเครือข่าย ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอะเครียติด พาเลซ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

ความตั้งใจก่อนมารับการอบรม คือแนวทาง และรายละเอียดเพื่อการเขียนโครงการที่ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมของกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับการอนุมัติ”

 

มีบุคคล เจ้าหน้าที่ และแกนนำชมรมผู้สูงอายุ องค์กร และเครือข่ายจากจังหวัดต่างๆ  ภาคกลางทั้งหมด 25 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม สมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี กาญจนบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ตราด จังหวัดละ 5 คน

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าอบรม ทำให้ทราบสิทธิของหน่วยงาน /องค์กร ที่เสนอโครงการต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานที่รับรอง และรายละเอียดอื่นๆ ที่ค้างคาใจ ได้รับคำตอบที่กระจ่างมากขึ้น จุดเน้นที่สำคัญของการอบรมเชิงปฏิบัติ คือรับการชี้แนะ จากวิทยากรชำนาญการ และนำโครงการมาตรวจทานแก้ไข

วันสุดท้ายมีการแยกกลุ่ม นำข้อมูล รายละเอียดที่เตรียมไว้ มาเขียนโครงการและนำโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา มาวิพากจุดเด่น จุดด้อย และปรับแก้ให้ตรงกับระเบียบ ข้อกำหนด เพื่อส่งต่อให้ได้รับการอนุมัติต่อไป

นับเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ตรงกับความต้องการทั้งของผู้เขียนโครงการ และทีมงานตรวจสอบ พิจารณา เพื่อให้โครงการผ่านการอนุมัติ เป็นเป้าหมายเดียวกันคือ นำงบประมาณที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ตรงประเด็น และกระจายทั่วถึงตรงวัตถุประสงค์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง เป็นที่พึ่งได้ของครอบครัว และชุมชน อย่างสมศักดิ์ศรี

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา
เครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
12 พฤษภาคม 2561

บทความมีเกี่ยวข้อง :


Tags : ชมรมบุคคลต้นแบบ  ส่งเสริมอาชีพ  ผู้สูงอายุ

view