สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสกลนคร

ศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสกลนคร

กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุทำของชำร่วย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสกลนคร (ศพอส.)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนรูปแบบหนึ่ง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนนำ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กรเครือข่ายจกภาครัฐ และภาคเอกชน มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ฯ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การหนุนเสริม

เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนและผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ โดยได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่รวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างรายได้และการมีงานทำที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  


เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุจึงได้จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุทำของชำร่วยขึ้น เพื่อรวมกลุ่มผู้สูงอยุที่มีความสนใจและมีทักษะฝีมือในการประดิษฐ์ของชำร่วย ซึ่งในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้ลองฝึกหัดทำพวงกุญแจจากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน คือฝาขวดน้ำเปล่า น้ำอัดลม และผ้าย้อมคราม นำไปจัดแสดงและจำหน่ายที่จังหวัดขอนแก่น และงานประเพณีออกพรรษาจังหวัดสกลนคร ได้รับการตอบรับจกผู้ซื้อเป็นอย่างดี สุดท้ายมีโลโก้ของกลุ่มชื่อ “ธาตุเชิงชุม” ซึ่งเป็นชื่อตำบลในพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนคร โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชั้นปีที่ ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

     Nittaya

Tags : ศพอส  ธาตุเชิงชุม  สกลนคร

view