สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ

เปิดรับสมัครด่วน !!!
ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนา "โครงการเสริมสร้างสุขภาพขนาดเล็ก" ของ สสส. สำนัก 6  จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่
1. โครงการจัดการขยะในชุมชน.
2. ผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน
3. ลดละเลิกแฮลกอฮอส์ในงานบุญ งานประเพณี
4 การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน
5. สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
6. การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน
7. การควบคุมยาสูบในชุมชน

ทั้งหมด 7ประเด็น (งบประมาณสนับสนุนโครงการละ 63,0000 บาท)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป จำนวน 5 ชุมชน ประเด็นตัวอย่าง เช่น 
1. ครอบครัวอบอุ่น
2. ภาวะเด็กอ้วน
3. สุขภาวะวัยทำงาน
4. ประเด็นคนพิการ
5. การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. เด็กและเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน
7. ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน.

( งบประมาณสนับสนุนโครงการละ 113,000 บาท )

สนใจติดต่อโหนด สสส. ปทุมธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ และ ทีมงาน "พร้อมทำงานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมในการพัฒนาความเข้มแข็งท้องถิ่น"

ติดต่อ และขอรายละเอียดได้ที่ :

https://www.facebook.com/nodephathumtani/?hc_ref=ARS9CtydDOQioGW4PAt1KV8VMigTwXEQtP2Z6AF_n568hxjc0nbNG0XmwhRDSj_M4aI&fref=n

 

อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ
8 มกราคม 2561

Tags : โหนด สสส , ปทุมธานี

view