สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Thailand Social Expo

Thailand Social Expo

คน3วัยคุณภาพรับสังคมสูงวัยไม่ทอดทิ้งกัน  ผมร่วมงานสู่อนาคตที่สดใส ด้วยคนคุณภาพ งานการแสดงผลงานทางสังคมและงานมหกรรมด้านสังคม  วันที่ 3-5 สค.61  อิมแพค เมืองทองธานี
ผมได้เรียนรู้และร่วมเวทีอภิปรายการรองรับสังคมสูงวัย  เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล เราใช้งบประมาณ 40% ใช้แก้ปัญหาคนจน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กฯลฯ ทั้งสวัสดิการ ศึกษา รักษาฟรี

ในอนาคตเรามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 30% วัยแรงงาน และเด็กน้อยลง คนวัยแรงงานต้องแบกภาระ ผู้สูงอายุและเด็กคนท้องไม่พร้อม คนพร้อมไม่ท้อง คนจน ป่วยก่อนแก่ ขาดเงินออมเพื่ออนาคต

เราจะขาดแรงงาน พัฒนาเศรษฐกิจและเสียภาษี เพื่อนำมาใช้สวัสดิการแก่คนทุกกลุ่มอาจมีปัญหา เพราะปัจจุบันเราใช้งบประมาณ 40% ใช้แก้ปัญหาคนจน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กฯลฯ ทั้งสวัสดิการ ศึกษา รักษาฟรี

การแก้ปัญหาระยะยาว 20ปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท 10ปี 5ปี เป็นกรอบ ของภาครัฐ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย [3วัย] ในอนาคต เป็นทิศทางที่ทุกภาคีต้องมีส่วนร่วม เราจะรอรับการช่วยเหลือจากรัฐฝ่ายเดียวไม่ได้จังหวัดพิจิตรเมื่อ 7ปี ก่อน ชมรมผู้สูงอายุเรามีวิสัยทัศน์ ผู้สูงอายุสุขภาพดี เป็นหลักชัย ภาคีร่วมใจ สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน แนวทางหลักคือ ส่งเสริมผู้นำคน 3วัย ให้รวมตัวร่วมคิดร่วมเรียนรู้ร่วมทำ ผ่านโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ

นำคนต้นแบบ ที่เป็นคลังสมองในตำบล มาเรียนรู้ร่วมกันและ คิด ทำ นำ เปลี่ยน ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ทั้ง 4 มิติ เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม จิตอาสาสร้างสังคม ไม่ทอดทิ้งกัน และสุขภาพดี

เรามีเวที 4 ช.ม แชร์ ช่วย เชื่อม ผู้นำประชารัฐ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด บูรณาการแผน การทำงาน ประชารัฐประชาชนคิด ทำ รัฐ เอกชนร่วมสนับสนุน 

เราใช้มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร เป็นเครื่องมือ ประสาน เชื่อมร้อย หนุนเสริมภาคประชาสังคม ให้สามารถทำงานร่วมกับภาครัฐ ประชาชนทุกจังหวัด ควรรวมตัวกัน สร้างมูลนิธิพัฒนาจังหวัดของตนเอง รัฐส่งเสริม สนับสนุน
ในงานนี้ ผมได้เห็นความตั้งใจ ความดี นวัตกรรม ความรู้ ที่มาแสดง เสวนา ของภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคมสื่อ รัฐควรประสานส่งเสริมให้ภาคีร่วมใจ ส่งเสริมคน 3วัย ร่วมสร้างสังคมสูงวัยไม่ทอดทิ้งกันครับ
สุรเดช เดชคุ้มวงศ์
4 สค.61

Tags : คน 3 วัย  ร่วมใจ  พัฒนา

view