สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฝึกอาชีพประชารัฐเฟส2

ฝึกอาชีพประชารัฐเฟส2

พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งดำเนินตามนโยบายรัฐฝึกผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาขา เพิ่มอีก 3 รุ่น รวม 74 คน นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2561 สนพ.นบ.ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3 สาขา ได้แก่ การประกอบหารไทย และ การขายสินค้าออนไลน์ 2 รุ่น โดยในช่วงเช้าก่อนการฝึก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและผู้แทนได้ร่วมบรรยายภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และการทำงานที่เป็นระบบ

ทั้งนี้ นโยบายรัฐบาลคาดหวังว่า เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกแล้ว ผู้ผ่านการฝึกฯจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวไม่น้อยกว่า 65% ของผู้ผ่านฝึก ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีผู้ลงทะเบียนฝึกทักษะจำนวน 4,708 คน จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

  • เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน 
  • ตั้งอยู่เลขที่ 62/4 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
  • ภารกิจด้านดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่บุคคลเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ให้บริการฝึกอาชีพ ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ด้านช่างยนต์  ด้านช่างก่อสร้าง ด้านช่างเชื่อมโลหะ
  • ด้านธุรกิจบริการ และฝึกอาชีพตามความต้องการของแรงงานในท้องถิ่น

สำหรับผู้ที่สนใจมาฝึกอาชีพที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

http://home.dsd.go.th/nonthaburi/

Tags : ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประชารัฐ นนทบุรี

view