สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ในชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 7

นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจะพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ในชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น


ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ตัวแทนผู้สูงอายุฟันดี 80 ปี 90 ปี ผู้อำนวยการและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


ผู้เข้าประชุมคือ ทันตบุคลากรนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครู กศน. ผู้นำชุมชนและ แกนนำผู้สูงอายุ ชมรมโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 7 เช่น ร้อยเอ็ด ขอนแก่นมหาสารคาม กาฬสินธุ์ รวม 101 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข สนุกเบิกบาน แจ่มใสได้ความรู้Tags : สุขภาพ  ช่องปากและฟัน  ผู้สูงอายุ

view