สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ

การเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


 1. การเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ

2.   การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนผู้สูงอายุ

2.1 โครงการ คืออะไร

        โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานหรือเค้าโครงการที่กำหนดขึ้น เพื่อรองรับการปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผลที่คาดการว่าจะได้รับ และระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน

2.2 ลักษณะสำคัญของโครงการ

1. เป็นแผนงานทั่วไปที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน

2. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมอย่างชัดเจน

3. มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างครอบคลุม

4. มีการกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกิจกรรม

แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรที่ขอรับทุน (ต้องครบ)

ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (ต้องครอบคลุม)

ซึ่งแบบฟอร์มโครงการขอรับทุนสนับสนุน ขอได้จาก กองกิจการผู้สูงอายุ หรือ พม. ของจังหวัด

คัดลอกจากคู่มือการเขียนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
โดยกองบริการกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2561

  • แผนผัง ตัวช่วยการเขียนโครงการ และ รูปแบบกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำโดย ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 

บทความที่เกี่ยวข้อง : 


Tags : กองทุน  ส่งเสริมอาชีพ  ผู้สูงอายุ

view