สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกระแชง

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกระแชง

ประวัติความเป็นมาของชมรมจักรยานบ้านกระแชง

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านกระแชง เป็นโครงการส่งเสริมการกิจกรรมชุมชน ทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพพลานามัย และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านธรรมชาติบำบัดเป็นศูนย์กลาง ร่วมกับชมรมจักรยานบ้านกระแชง และวัฒนธรรมชุมชน 


การท่องเที่ยวของตำบลบ้านกระแชง เกิดขึ้มพร้อมๆ กับ ชมรมจักรยานบ้านกระแชง จากการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตำบลบ้านกระแชง ได้เห็นชาวบ้านส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรงความดันโลหิต  ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากขาดการออกกำลังกาย  จึงได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ อสม. ว่าจะทำอย่างไรให้ประชากรในชุมชนลดการเกิดโรคดังกล่าว  จึงได้จัดตั้งโครงการจักรยานขึ้นมา ปี พ.ศ.  2557  ชื่อ  โครงการกีฬาเป็นยาวิเศษ

ซึ่งในปีแรกเป็นกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ  โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  และกิจกรรมไม่ประสบผลสำเร็จ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2558  ได้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในตำบลมาปั่นจักรยาน  จึงเกิดแนวคิดที่ว่า  การปั่นจักรยานน่าจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ  เนื่องจากไม่ได้อยู่กับที่  สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในการออกกำลังกาย 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีคณะกรรมการบริหารจัดการตามโครงสร้าง  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นชมรมจักรยานขึ้นและใช้ชื่อของตำบลเป็นชื่อชมรม  จึงเกิดชื่อว่า  “ชมรมจักรยานบ้านกระแชง”

การสร้างชุมชนจักรยาน  ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ทำให้สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น  ทุกคนมีความสุข ทำให้ชีวิตมีความหมาย  มีคุณค่า  ไม่เป็นภาระของครอบครัวอย่างแต่ก่อน  

ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์ในชุมชนที่เข้มแข็ง  มีความเสียสละ   และมีโอกาสเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นชุมชนสุขภาวะและน่าอยู่   ชมรมจักรยานบ้านกระแชง  เป็นชมรมของผู้สูงอายุ   มุ่งเน้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะและชุมชน  


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (อพท.) เข้ามาประชุม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตําบลบ้านกระแชง เมื่อวันที่ 10 มกราคม2561


โดยเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญๆ หลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  เข้าร่วมเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ปทุมธานี และ ส.ส.ส. ของภาคกลาง เพื่อนำชุมชมตำบลบ้านกระแชง  เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดปทุมธานี   ปิดป้ายรณรงค์ไม่ดื่ม ไม่ขายสุราในสถานที่ราชการ  วัด  เพื่อสกัดนักดื่มรุ่นใหม่    

ในการประชุมและทำกิจกรรมในระดับภาคกลาง  และล่าสุดได้เข้าร่วมกิจกรรมกับร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ๙ องค์กร จ.ปทุมธานี  ดูแลแก้ไขสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย และเข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระและช่วงเข้าพรรษา  เป็นต้น 

วัตถุประสงค์
        1.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  และส่งเสริมให้เกิดการสร้างการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น          
        2.  เพื่อปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกายที่เหมาะด้วยวิธีปั่นจักรยาน
        3.  เพื่อให้เกิดความเสียสละของประชาชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
        4.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน และให้เกิดความสามัคคี  โดยอาศัยจักรยานเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรม

พิสุทธิ์ สมประสงค์
เครือข่ายคลังปัญญาปทุมธานี
19 มกราคม 2561 


Tags : ชมรมจักรยาน  บ้านกระแชง  ปทุมธานี

view