สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สานพลังภาคีสู่สังคมผู้สูงอายุ

สานพลังภาคีสู่สังคมผู้สูงอายุ

สืบเนื่องจากความสำคัญของแนวคิดการบูรณาการเพื่อเสริมพลัง และหนุนเสริมการพัฒนาระบบการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ระหว่างหน่วยงาน และองค์กรภาคีที่ร่วมขับเคลื่อน เพื่อสนับสนุนและเอื้อให้ผู้สูงอายุใช้ศักยภาพจัดการตนเองในพื้นที่ โดยมีชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐานการพัฒนาแบบบูรณาการ ในรูปแบบองค์รวม ทั้งด้านสุขภาพ และสังคม ไม่ใช่เป็นเพียงโครงการนำร่องกิจกรรมที่ขาดมิติด้านจิตวิญญาณ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรมนุษย์  ประกอบกับข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยคณะกรรม การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่เน้นให้เกิดการปฏิรูปในด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านสังคม ซึ่งเป็นวาระที่ทุกภาคีให้ความสำคัญและร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


นโยบายรัฐบาลในช่วงตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยคณะรัฐมนตรีด้านสังคมได้รับมอบหมายภารกิจสร้างการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกการทำงานร่วมภายใต้ทิศทาง และแนวทางของคณะอนุกรรมการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งมีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการมาจากผู้แทนหน่วยงานและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ นโยบายและทิศทางการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้ก่อเกิดและสร้างความเข้มแข็งของกลไก และแนวทางการดำเนินงานบูรณาการเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานและผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง ซึ่งหลายพื้นที่ได้มีการดำเนินการเกิดรูปธรรมหลากหลาย แต่ระดับความเข้มข้นและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรภาคี จึงได้จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานของเครือข่ายในพื้นที่ เป็นเวทีสะท้อนบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่ในแต่ละบริบทที่หลากหลาย ทั้งยังกระตุ้นกระบวนการพัฒนาร่วมกัน และนำไปสู่ข้อเสนอเพื่อการสนับสนุนระดับนโยบายส่วนกลางและจากองค์กรบริหารในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

จากการประชุมย่อมของกลุ่มภาคีคลังปัญญาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ ห้องสานใจ2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 หัวข้อย่อย ประกอบด้วย

  1. พื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุในชุมชน
  2. สานพลังเพื่อระบบการดูแลต่อเนื่องเมื่อต้องพึงพิง
  3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี่เพื่อผู้สูงอายุ
  4. คลังปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานประชุมทางวิชาการฯ  “สานพลังภาคีสู่สังคมผู้สูงอายุศตวรรษที่21” จะจัดขึ้นที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2560

ผลที่คาดหวัง :

  1. การเผยแพร่องค์ความรู้จากการปฎิบัติ รูปแบบ กลไกการดำเนินงาน และเครื่องมือการพัฒนาที่สำคัญในการบูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  2. การเรียนรู้และขยายผลระหว่างเครือข่ายพื้นที่ รูปธรรมการดำเนินงานบูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์กรภาคี


กลุ่มภาคีเครือข่ายคลังปัญญาผู้สูงอายุ

9 พฤศจิกายน2560

 

Tags : ภาคีคลังปัญญา  สังคมผู้สูงวัย  ใจอาสา

view