สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผลิตภัณฑ์ชุมชนงามศิลป์หัตถกรรมฯ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนงามศิลป์หัตถกรรมฯ

วิสาหกิจชุมชนงามศิลป์หัตถกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ผลิตสินค้าโอทอป ของฝากขึ้นชื่อระดับจังหวัดที่ได้รับความนิยม และยกย่องให้เป็นต้นแบบภูมิปัญญา ดอกบัวผ้าไหมเรยอง และโอ่งผ้าไหมประดับลาย


 “โอ่งผ้าไหมดอกบัวรวงข้าว”
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงามศิลป์หัตถกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มที่มีทั้งคนชรา ผู้ว่างงาน และเยาวชน นำความรู้ ความสามารถทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันออกแนวความคิด สร้างสรรค์ เป็นการเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ “โอ่งผ้าไหมดอกบัวรวงข้าว”

ซึ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน โอ่งดินเผาเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดปทุมธานีมาโดยตลอด ได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เรื่อยมา

 
ปัจจุบันกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้เรียนรู้เพิ่มเติมโดยการนำผ้าไหมมาหุ้มโอ่งดินเผาให้มีลวดลายต่างๆ สวยงาม และได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยการนำดอกบัวผ้าไหมเรยอง พร้อมทั้งรวงข้าว จัดลงในโอ่ง ซึ่งแสดงถึงความสวยงาม ประณีต วิจิตร บรรจง และสอดคล้องกับคำขวัญของปทุมธานีที่ว่า

ถิ่นบัวหลวง    เมืองรวงข้าว   เชื้อชาวมอญ   นครธรรมะ   
พระตำหนักรวมใจ  สดใสเจ้าพระยา  ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

ด้วยกระบวนการประดิษฐ์ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน หรือศาสตร์ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และจากสังคมนั้นๆ ซึ่งการเป็นบุคคลจะยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ได้ก็หมายความว่าจะต้องใช้เวลาผ่านการทดสอบหรือมีผลงานปรากฏให้คนส่วนใหญ่เห็นคุณค่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

การประกอบการตามหลักการวิสาหกิจ ของวิสาหกิจชุมชนงามศิลป์หัตถกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง เป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการที่มี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความแพร่หลายทางความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ว่างงานด้วย  

ดอกบัวผ้าไหมเรยอง เป็นงานประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยฝีมือในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าขาวลงเยลลี่  ลวด  เม็ดพลาสติกสีเหลืองบัว  เกสรบัวทำจากแป้งสาลี  กาวลาเท็กซ์ สีย้อมต่างๆ เช่น เขียว ชมพู เหลือง  กระดาษสา ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ในการทำงานกับ แม่พิมพ์ที่มีความเฉพาะ  การรีดด้วยความร้อนประมาณ 40 โวลต์ ด้วยเครื่องมือทำดอกไม้ในลวดลายต่างๆ ตามรูปแบบของดอกบัว รวมถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การเข้าดอก  ก่อนจะจัดเป็นชุดดอกประดิษฐ์ที่มีความสมบูรณ์ด้วย  รวงข้าว กลายเป็นชิ้นงานที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดปทุมธานี ที่ชาวลาดหลุมแก้งภาคภูมิใจ

วิสาหกิจชุมชนงามศิลป์หัตถกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตชุมชนในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และได้รับรางวัลรับรองคุณภาพรางวัล โอท็อป 3 ดาว จากโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของรัฐบาล

ศูนย์ภูมิปัญญาต้นแบบ – ผลิตภัณฑ์ชุมชนใจอาสา
27-7-2560

Tags : ผลิตภัณฑ์ชุมชน  กลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

view