สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมคนรักในหลวง

ชมรมคนรักในหลวง

เพราะเรารักในหลวง

วันที่ 18 กันยายน 2559 ชมรมคนรักในหลวง จัดอบรม และบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิธีรับมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอธัญบุรี คลอง2

กิจกรรมที่คนใน “ชมรมคนรักในหลวง” ต้องยึดมั่นประการที่หนึ่ง คือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีในวันสำคัญ

กิจกรรมที่คนใน “ชมรมคนรักในหลวง” จะต้องดำเนินการในวันนี้คือ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ที่ได้รับการอบรมจากวิทยากร พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว

ทั้งสองกิจกรรมหลักที่ “ชมรมคนรักในหลวง”ทุกแห่งจะต้องปฏิบัติ  แม้ว่าวันนี้จะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไปเผย แพร่แล้ว แต่ก็ยังไม่ทั่วถึง หรือยังไม่ต่อเนื่อง

ถึงเวลาแล้วครับ ที่พสกนิกรผู้จงรักภักดีต่อในหลวง จะออกมาแสดงตัวแสดงตน ปกป้องพระองค์ท่าน และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างจริงจัง และเผยแพร่ต่อกันไปให้ทั่วแผ่นดิน

ขอขอบคุณ :
http://www.oknation.net/blog/netmom/2012/05/23/entry-1

Tags : ชมรมเรารักในหลวง  คลองหลวง  ปทุมธานี

view