สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ท่องเที่ยวชุมชนวัดชัยสิทธิ์

ท่องเที่ยวชุมชนวัดชัยสิทธิ์

 

การพัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ประชาชนและชมรมผู้สูงอายุเป็นตัวแทนของบ้าน และโรงเรียนเป็นแหล่งสนับสนุน จดบันทึก รวบรวมข้อมูล และฝึกนักเรียนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวสถานที่และของดีในชุมชน

การท่องเที่ยวชุมชน คือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการ ดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน

อ่านรายละเอียดใน  
http://www.jairsa.com/articles/42296729/พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน.html

 

กลุ่ม “บวรแห่งชุมชน” ของศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยแกนนำจากแหล่งต่างๆ ที่มีจิตอาสา รวมตัวกันเพื่อให้วัดชัยสิทธาวาส เป็นศูนย์กลางของชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

สาเหตุที่เลือกวัดชัยสิทธาวาสเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพราะเป็นวัดสำคัญเก่าแก่ โบสถ์เป็นโบสถ์มหาอุตม์ ไม่มีหน้าต่างทั้ง 4 ด้าน มีเพียงประตูเข้าออกด้านหน้าโบสถ์เพียงประเดียว ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษในสมัยก่อนสร้างไว้ ด้วยหวังผลอันยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ วัดชัยสิทธาวาสเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานที่ได้รับความนิยมมากในสมัยหลวงปู่พัฒน์ เจ้าอาวาสองค์ก่อน และวัดมีโครงการสร้างพระสิวลีองค์ใหญ่เพื่อเป็นอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชค มหาลาภ

นอกจากนี้วัดชัยสิทธาวาสยังเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมากมาย คือ

  • เป็นที่ตั้งของสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดปทุมธานี
  • เป็นที่ตั้งของชมรมผู้สูงอายุตำบลกระแชง
  • เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดชัยสิทธาวาส (พัฒน์ สายบำรุง)
  • เป็นที่ตั้งของโครงการวัดสีเขียว (ธนาคารขยะรีไซเคิ้ล)
  • เป็นศุนย์หลัก ศส.ปชต ของจังหวัดปทุมธานี
  • เป็นศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ และคลังปัญญาของจังหวัดปทุมธานี
  • เป็นศูนย์หลักของชมรมสูงวัยใจอาสาและเครือข่ายทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัด 

ท่านเจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาวาส องค์ปัจจุบันเป็นแกนนำหลักของโครงการ อนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การสร้างงาน สร้างอาชีพ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

  • วัดชัยสิทธาวาส จึงมีความพร้อมเป็น “บวรของชุมชน” เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลาง และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนโดยแท้

คณะกรรมการได้ศึกษาดูงาน ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชน ที่วัดบางหลวง ปทุมธานี 

กลุ่มบวรแห่งชุมชน ได้ประชุมรวบรวมข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของสมาชิกมาแล้ว 2 ครั้ง สรุปแนวทาง และขั้นตอนของการดำเนินงานเบื้องต้น ตามรายละเอียดในบทความพัฒนา “ชุมชนแห่งปัญญา”
http://www.jairsa.com/articles/42304197/บวร-แห่งชุมชน.html 


พิสุทธิ์ สมประสงค์

กรรมการโครงการฯ
11 กันยายน 2559

บันทึก

Tags : ท่องเที่ยวชุมชนวัดชัยสิทธิ์  ปทุมธานี

view