สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชุมชนแห่งปัญญา

ชุมชนแห่งปัญญา

โครงการ “บวร” ของชุมชนตำบลกระแชง อำเภอสามโคก กิจกรรมคืนความรักษ์สู่ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย สร้างสายสัมพันธ์ และประสานประโยชน์ร่วมกันของบ้าน วัดและโรงเรียน โดยมีศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุฯ จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนบ้าน วัดชัยสิทธาวาส และ โรงเรียนวัดชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” เป็นผู้ดำเนินโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน เป็นการสอดประสานกันของ สาขาสมาคมสภาผู้สูงฯ อายุจังหวัดปทุมธานี ที่ป้านา นางจันทรารัตน์ หล้าปิงเมือง และกลุ่มสูงวัยใจอาสา เป็นผู้ประสาน มี นายทศพงศ์ พีระพฤิฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นแรงหนุน และพระมหายานะ ปัณฑิตเสวี เจ้าอาวาสวัดชัยสิทธิ์เป็นแรงผลักดัน และสนับสนุนให้มีศูนย์หลัก ส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในศูนย์ประสานงานฯ วัดชัยสิทธาวาส เพื่อประสานงานกับชมรมผู้สูงอายุ และ ศส. ปชต. อื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานี


ประชุมกลุ่มบวรแห่งชุมชน เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวและ ศูนย์ ศส.ปชต. หลัก

ความร่วมมือดังกล่าวทำให้เกิดการรวมตัวกันของภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจิตอาสาพัฒนาเมืองปทุม ได้เสนอแนะที่จะให้วัดชัยสิทธาวาส เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีตลาดน้ำ ให้เหมือนที่เคยมีตลาดน้ำศาลเจ้าฯ ของตำบลกระแชง อำเภอสามโคกในอดีต


ตลาดนัดกิจกรรมสร้างอาชีพ ก๋วยเตี๋ยวเรือปทุม รสเด็ด ฝีมือน้องๆ ของครูเปา

กลุ่มบวรแห่งชุมชน ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถึงแนวทาง ที่นำไปสู่การวางแผนให้เกิดเป็นรูปธรรม แล้วเข้าพบท่านเจ้าอาวาสรายงานการประชุม และขออนุญาตใช้สถานที่

การสอดประสานของทุกๆ ฝ่าย เริ่มจากศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี วัดชัยสิทธาวาส โรงเรียนวัดชัยสิทธิ์ (พัฒน์ สายบำรุง) , กกต. จังหวัดปทุมธานี , กลุ่มสูงวัยใจอาสา , พุทธสมาคมจังหวัดปทุม และตัวแทนไทย พีบีเอส สรุปแนวทางขั้นต้นของโครงการฯ ดังนี้

ปรับปรุงพื้นที่ด้านติดแม่น้ำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

  • สร้างแพให้อาหารปลาเป็นวังมัจฉา และล้อมกรอบกั้น เป็นเขตอภัยทาน
  • ปรับปรุงเขื่อนริมแม่น้ำ เป็นสถานที่พักผ่อน (ทำสะพาน รั้วกั้น หลังคาสแลน)
  • มีก๋วยเตี๋ยวเรือ และสินค้าชุมชน จำหน่าย ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
  • มีกิจกรรมในศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ เช่น ดนตรีไทย การถ่ายทอดภูมิปัญญา
  • มีศูนย์เผยแพร่ประชาธิปไตยหลัก ของ กกต.จังหวัดปทุมธานี
  • มีกิจกรรมหมุนเวียนของสมาชิก “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต้นแบบ” ของจังหวัดปทุมธานี
  • มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธนาคารขยะชุมชน ของโรงเรียน
  • มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนจำหน่าย
  • มีการจัดงานสืบสานภูมิปัญญาประจำปี ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และวัดชัยสิทธาวาส

พิสุทธิ์ สมประสงค์
ชมรมสูงวัยใจอาสา
รายงานจากมหาวิชชาลัยบ้านกระแชงสานสุข
1 กันยายน 2559

บทความที่เกี่ยวข้อง :

 

http://www.jairsa.com/articles/42259821/โครงการวัดสีเขียว.html

http://www.jairsa.com/articles/42269304/โครงการคลองสวยน้ำใส.html

http://www.jairsa.com/articles/42298862/โครงการสูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม.html

http://www.jairsa.com/articles/42274704/เครือข่ายภาคประชาสังคม.html

http://www.jairsa.com/articles/42296729/พัฒนาท่องเที่ยวชุมชน.html

 

Tags : ทศพงศ์ พีระพฤิฒิพงศ์ ก๋วยเตี๋ยวครูเปา

view