สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สูงวัยรักษ์สิ่งแวดล้อม

สูงวัยรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

โครงการสานต่อภูมิปัญญาสู่สังคม ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่เสาร์ที่ 23กรกฎาคม 2559 ซึ่งในปีนี้ การจัดงานมุ่งส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือกันของบ้าน วัด และโรงเรียน ที่เรียกว่า “บวร” ชื่อ โครงการผู้สูงวัยรักษ์สิ่งแวดล้อม


รองนายก สจ. ปทุมธานี ประธานเปิดงาน และป้านา ประธานจัดงาน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้กับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนชัยสิทธาวาส เพื่อปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด รักษ์โรงเรียนและรักษ์วัด ที่ให้การอุปการะ สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา และจริยธรรมตามวิถีพุทธมาตลอด


การอบรมให้ความรู้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสูงวัยใจอาสา ได้เชิญเพื่อนๆ จิตอาสาที่ใกล้ชิดมาร่วมออกบูท นำผลิตผลของชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม มาเป็นตัวอย่างของโครงการฯ โดยมีผู้ใหญ่พินิจ หัวเรือใหญ่ของงานในนามเจ้าของพื้นที่ ร่วมกับกรรมการศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี


ปลูกต้นไม้ร่วมกัน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างแก่เยาวชน

คุณชมบุญ และคุณอัมพร เจ้าบ้านตำบลกระแชง อำเภอสามโคก ครูบรรจง ประธานชุมชนบ้านกระแชง  อำเภอเมือง ครูติ่ง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี


ชุมชนกระแชงสามโคก กับกิจกรรมฝีกอาชีพและกวนข้าวทิพย์ 

พี่ชะลอ และกำนันละมูล เจ้าของผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ จากอำเภอลำลูกกา กลุ่มอาชีพสมุนไพรชุมชนไวท์เฮ้าส์ อำเภอคลองหลวง ผกามาส อำเภอลาดหลุมแก้ว และ ครูพิสุทธิ์ ประธานชมรมสูงวัยใจอาสา เป็นตัวแทนเครือข่าย อำเภอหนองเสือ


เพื่อนๆ ตัวแทนจากอำเภอต่างๆ นำผลิตผลของชุมชน มาร่วมออกบูท

เป็นการนับหนึ่งอีกครั้งของความพยายามที่จะหาพื้นที่ สำหรับโครงการสืบสานภูมิปัญญาให้ผู้สูงอายุในเครือข่ายสูงวัยใจอาสา ได้นำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้ลูกหลาน และสร้างความเจริญในชุมชน ผลของงานในวันนี้ทำให้หลายฝ่ายได้มองเห็นความตั้งใจจริงของผู้สูงอายุ ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและอาชีพอันเป็นเป้าหมายหลักของพวกเรา

 
ผอ. ศส.ปชต.ได้เข้าร่วมงาน และส่งมอบการเผยแพร่ประชาธิปไตยให้กับ ผอ.โรงเรียนวันชัยสิทธิ์

ความสำเร็จของงานอาจยังไม่ปรากฎเป็นรูปธรรมในวันเดียว เพราะจากการได้พบปะพูดคุยกันของ ผอ.โรงเรียน และประธานชมรมสูงวัยใจอาสา มีแนวทางที่จะร่วมกันจัดทำโครงการสร้างโอกาสฝึกอาชีพในโรงเรียน และการสร้างทีมงานสานต่อจินตนาการ เพื่อเตรียมส่งผลงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เข้าประกวดในโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไป


ผลงานศิลปะไม้ไอติม สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน อยากเรียนรู้และเข้าร่วมประกวด

ขอขอบคุณคณะรำวงย้อนยุคของท่านนายก อบต.บ้านกระแชง ที่สร้างสีสันต์ให้กับงานในวันนี้ เป็นตัวอย่างของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่รวมตัวกันทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และอนุรักษ์ของเก่าให้ตกทอดถึงคนรุ่นใหม่ แล้วหน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้เป็นของดีของชุมชน

เครือข่ายสูงวัยใจอาสา ได้สานต่อเจตนาที่จะเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงวัยของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี และพร้อมเป็นต้นแบบเปิดห้องเรียนผู้สูงวัย ให้สังคมรู้ว่า ผู้สูงวัยไม่ใช่ภาระ แต่เป็นคลังปัญญาที่พร้อมถ่ายทอดสู่สังคม เพื่อสืบสานของดีของไทยให้อยู่ไปนานๆ

พิสุทธิ์ สมประสงค์  รายงาน
25 กรกฎาคม 2559

Tags : สูงวัยใจอาสา ป้านา วัดชัยสิทธิ์

view