สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมจักรยานบ้านกระแชง

ชมรมจักรยานบ้านกระแชง

ชมรมจักรบ้านกระแชง เกิดขึ้นจากการที่พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ได้เห็นชาวบ้านส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรงความดันโลหิต  ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากขาดการออกกำลังกาย  พวกเราและคุณหมอจาก รพ.สต. บ้านกระแชง จึงได้ปรึกษากันที่จะทำอย่างไรให้ประชากรในชมชนลดการเกิดโรคดังกล่าว  จึงได้จัดตั้งโครงการขึ้นมา ปี พ.ศ.  2557  ชื่อ โครงการกีฬาเป็นยาวิเศษ  ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีคณะกรรมการบริหารจัดการตามโครงสร้าง  และ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นชมรมจักรยานขึ้น และ
ใช้ชื่อของตำบลเป็นชื่อชมรม  จึงเกิดชื่อว่า  “ชมรมจักรยานบ้านกระแชง”

ชมรมจักรยานบ้านกระแชง มี คุณสายัณห์ นวลขำ เป็นประธานฯ มีคุณสมนึก สงวนตระกูล เป็นเลขาและเหรัญญิก ปัจจุบันมีสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  มากกว่า 50 คน

วัตถุประสงค์
        1.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  และส่งเสริมให้เกิดการสร้างการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น            
        2.  เพื่อปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกายที่เหมาะด้วยวิธีปั่นจักรยาน
        3.  เพื่อให้เกิดความเสียสละของประชาชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
        4.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน และให้เกิดความสามัคคี  โดยอาศัยจักรยานเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรม

การสร้างชุมชนจักรยาน  ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพกาย  สุขภาพใจที่ดี  มีความสัมพันธ์ในชุมชนที่เข้มแข้ง  มีความเสียสละ   และมีโอกาสเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นชุมชนสุขภาวะและน่าอยู่   ชมรมจักรยานบ้านกระแชง  เป็นชมรมผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะและชุมชน

โดยเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญๆ หลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมปั่นเพื่อแม่  กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  เข้าร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ปทุมธานี และ ส.ส.ส. ปิดป้ายรณรงค์ไม่ดื่ม ไม่ขายสุราในสถานที่ราชการ  และวัด เพื่อสกัดนักดื่มรุ่นใหม่  และล่าสุดได้เข้าร่วมกิจกรรมกับร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา ๙ องค์กร จ.ปทุมธานี  ดูแลแก้ไขสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย และเข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระและช่วงเข้า พรรษา  เป็นต้น

พวกเราจะรวมตัวกันทำกิจกรรมทุกวันพุธ เสาร์และอาทิตย์  โดยการปั่นจักรยานในช่วงเช้า ประมาณ 30 กิโลเมตร  ระหว่างทางที่ปั่นจะแวะทำสาธารณประโยชน์ เช่น ทำความสะอาดวัด และสาธารณะสถาน  กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ  ทำให้สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้น  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น  ทุกคนมีความสุข ทำให้ชีวิตมีความหมาย  มีคุณค่า ไม่เป็นภาระของครอบครัวอย่างแต่ก่อน


สมนึก สงวนตระกูล รายงาน 
16 มิถุนายน 2559

Tags : จักรยานเพื่อสุขภาพ  สมนึก บ้านกระแชง

view