สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พัฒนาชมรมออกกำลังกายผู้สูงอายุ

พัฒนาชมรมออกกำลังกายผู้สูงอายุ

การอบรมการพัฒนาเครือข่ายชมรมออกกำลังกายผู้สูงอายุ 2559
วันที่ 25-28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดอบรมการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การฝึกสมองต้านวัยชรา และการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคต่างๆ ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

 

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเอง รวมถึงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ เพื่อการสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีความสุขแข็งแรงทั้งกายและใจ

 

เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพของผู้สูงอายุสิ่งหนึ่ง ได้แก่ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้สูงอายุให้สามารถชะลอความเสื่อมถอยของระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่าการสร้างภาระให้กับสังคม ก่อนปิดงานได้มอบประกาศนีบัตรและทุนสนับสนุนกิจกรรมของชมรม แก่กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม

ขอขอบคุณ   http://www.smmsport.com/

กลุ่มสูงวัยใจอาสา
เพ็ญวดี วุฒิศิรินุกุล รายงาน
29 เมษายน 2559

Tags : การอบรม  ชมรมออกกำลังกาย  ผู้สูงอายุ

view