สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โครงการวิถีธรรมวิถีไทย

โครงการวิถีธรรมวิถีไทย


โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยถวายในหลวง
Thai holistic health for king

โครงการรวมตัวนักจิตอาสาลงพื้นที่ให้บริการบำบัดอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีการแพทย์องค์รวม (Integrated Medicine) โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์แพทย์ตะวันออก หลักโภชนาการ และหลักกายภาพบำบัดรวมกัน โดยเป้าหมายมุ่งหวังให้บริการผู้ป่วย 100,000 คน ตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยจิตอาสาส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยครู อาจารย์ นักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สาธารณสุข โภชนาการ และบุคคลจากสาขาวิชาชีพอื่น ให้บริการชุมชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยถวายในหลวงถูกจัดตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ให้ชุมชนต่างๆ มีความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ตามนโยบายสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย พ.ศ. 2559-2563 กระทรวงสาธารณสุขและตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ข้อ 5.2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยมีจิตอาสาจากทางมูลนิธิได้ลงพื้นที่เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์องค์รวม (Integrated Medicine) โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์แพทย์ตะวันออก หลักโภชนาการ และหลักกายภาพบำบัดรวม


สถานที่ติดต่อ :
GTO Academy ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ

อาคารมูลนิธิโพธิรังสี 18/49 ม.5 ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 090-550-1880 (อส.พัสกร)


กำหนดการลงพื้นที่ชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2559

# 7-8 มี.ค. 59 (9.00-15.00)   ออกหน่วยที่ ทต.ท่าโขลง ปทุมธานี
# 9-10 มี.ค. 59 (9.00-15.00) ออกหน่วยที่ วัดศาลเจ้า ปทุมธานี
# 16-17 มี.ค. 59 (9.00-15.00) ออกหน่วยที่ หมู่บ้านเบญจพร ปทุมธานี
# 22-23 มี.ค. 59 (9.00-15.00) ออกหน่วยที่ ทต.บางเดื่อ ปทุมธานี
# 29-30 มี.ค. 59 (9.00-15.00) ออกหน่วยที่ วัดศาลเจ้า ปทุมธานี (รอบ2)

 

Tags : วิถีธรรมวิถีไทยถวายในหลวง

view