สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ไทยกับสังคมผู้สูงวัย

ไทยกับสังคมผู้สูงวัย

 

เมื่อไทยก้าวสู่ยุค “สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์” เรามีความพร้อมอย่างไร กับประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับสอง รองจากประเทศสิงคโปร์

ปี 2556 ไทยมีผู้วัยอายุ 60 ปีขึ้นไป 8,734,101 คน คิดเป็นร้อยละ 58.77 เปอร์เซ็นต์

 

ย้อนหลังไปเมื่อ 50 ปีก่อน อายุเฉลี่ย ผู้ชายไทย 55 ปี ผู้หญิง 62 ปี

ปัจจุบันคนไทย มีอายุเฉลี่ยมากขึ้น  ผู้ชายไทย 72 ปี ผู้หญิง 79 ปี

ในอนาคต คนไทยจะมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น เป็นชาย 76 ปี ผู้หญิง 83 ปี

จังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด คือภาคเหนือ ได้แก่ ลำบาง ลำพูน และแพร่

จังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุน้อยที่สุด คือภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส กระบี่ ยะลา

 

สถิติของสถาบันวิจัยสาธารณสุข ข้อมูลผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย

จำนวนผู้สูงอายุ เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการพึ่งพา เพิ่มสูงตาม การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว คือผลกระทบต่อผู้ดูแล ลูกหลานต้องเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือแต่เนิ่นๆ

การรับมือกับสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้สูงอาย ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม เป็นหน้าที่ของชุมชน / สังคม ที่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน สนับสนุน และส่งเสริม เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  การกำหนดมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกองทุน และการเข้ามาดูแลผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว มีอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันคือ อัตราการเพิ่มของประชากรลดลง

เมื่อ 50 ปีก่อน อัตราการเพิ่มประชากรเคยสูงมากเกิน 3% ต่อปี แต่ปัจจุบันลดลงเหลือ 0.5% ต่อปี และแนวโน้มจะลดต่ำลงและมีอัตราเข้าใกล้ศูนย์ หรืออาจจะติดลบหลังปี 2569

ส่วนอัตราเจริญพันธุ์รวมหรือจำนวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรีคนหนึ่งตลอดวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเคยสูงมากกว่า 5 คนก่อนมีโครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ ได้ลดลงเหลือ 1.6 คนในปี 2553 และจะเป็น 1.3 คนในปี 2583

 

นอกจากนี้ ภาพรวมประชากรไทยกำลังอยู่ในสภาพ “คงตัว” คือ จำนวนประชากรจะไม่เพิ่มขึ้นไปจากที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีจำนวน 64 ล้านคน (ไม่นับรวมแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน) ตลอดช่วง 30 ปีข้างหน้า โดยประชากรไทยจะมีจำนวนสูงสุด 66.4 ล้านคน ในปี 2569 หลังจากนั้นจะปรับลดลงอยู่ในสภาพคงตัว

http://thaipublica.org/2013/07/population-structure-1/

 

Tags : สังคมผู้สูงอายุ  แบบสมบูรณ์  ประเทศไทย

view