สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ 221058

ยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ 221058

เมื่อสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ แล้วทำไมจึงไม่ให้ผู้สูงวัยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อสร้างสิ่งที่ตรงกับความต้องการเองบ้าง

หลายปีที่ผ่านมา เราจะได้ยินข่าวว่ารัฐบาลส่วนกลางได้ให้ความสำคัญ จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุค่อนข้างครอบคลุม และกำหนดเป็นแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2545-2565)  ในทางปฏิบัติล่ะ ?

พ.ศ. 2552 จึงได้มีการปรับปรุง ครั้งที่ 1 เพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งพา
    ตนเองได้ และมีหลักประกันที่มั่นคง

2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อ
    ส่วนรวม และส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด

3. เพื่อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการ และให้มีการเตรียม
    ความพร้อม เพื่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

4. เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และเอกชน ตระหนักและมี
    ส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ

5. เพื่อให้มีกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ

ถ้าผู้สูงวัยอยากให้สังคมรับรู้ ความคิดเห็น ความต้องการ ในทิศทางที่ควรเป็น เพื่อให้เกิดสังคมผู้สูงอายุที่ดีกว่า เราจะทำอย่างไร ?

เรามาสร้างพลัง สูงวัยใจอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้สังคมรับรู้ร่วมกันดีกว่าไหม ?

ส่งความคิดเห็นของท่านผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ
คลิปจากเพื่อนๆ ที่แชร์กันในไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=P7B8jNmvMKg

Tags : สูงวัยใจอาสา  พัฒนาเมืองปทุม

view