สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันไอโอดีนแห่งชาติ

วันไอโอดีนแห่งชาติ

ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและจริงจัง

วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง iccidd แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยในการวินิจฉัยปัญหาและพระราชทานแนวทางการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก

งานโอดินแห่งชาติปีนี้จัดเทิดพระเกียรติ ถวายสมเด็จพระเทพราชรัตนราชสุดากุมารี ในโครงการหมู่บ้านไอโอดีนทั่วไทย เทิดไท้เจ้าฟ้านักโภชนาการ ก้าวผ่านความท้าทายสู่ความยั่งยืน

 

จัดบูชทำอาหารที่มีไอโอดินฝีมือน้องหน่อย อร่อยและมากด้วยคุณค่า

การขาดสารไอโอดีนจะแสดงผลร้ายชัดเจนในกลุ่มทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในบางรายทารกที่คลอดออกมาจะมีอาการพิการแต่กำเนิด คือ หูหนวก ขาแข็ง กระตุก ตาเหล่ รูปร่างแคระแกร็น และสติปัญญาเสื่อมจนถึงปัญญาอ่อนหรือที่เรียกว่าเป็น "เอ๋อ" ซึ่งแสดงว่าสารไอโอดีนมีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์จนถึงอายุ 2 ขวบ เด็กจะมีพัฒนาการทางสมองถึงร้อยละ 80 ที่สำคัญช่วงก่อนระยะ 12 สัปดาห์

ทารกในครรภ์ต้องการสารไอโอดีนจากมารดาในการเพิ่มจำนวนและขนาดเซลล์สมอง และต้องการเพื่อช่วยในการสร้างโครงข่ายใยประสาทต่อเชื่อมถึงกัน การสร้างปลอกหุ้มเซลล์ใยประสาท ซึ่งการสร้างจะเกิดต่อเนื่องไปจนถึงระยะ 2 ขวบ


ปีนี้ เทศบาลตำบลบางขะแยง ร.พ.สต.ตำบลบางขะแยง ได้รับถ้วยพระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่ง

"กรมอนามัยได้ดำเนินงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2554 นี้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ การบริโภคเกลือไอโอดีนในจังหวัดต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสนใจเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน น้ำปลาเสริมไอโอดีน ในการปรุงประกอบอาหาร และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่เติมไอโอดีนมากขึ้น

สังเกตได้จากข้อมูลความครอบคลุมครัวเรือนที่มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ขณะนี้มีอยู่ถึงร้อยละ 90 ทั่วประเทศ ในขณะที่บางจังหวัดสูงถึงร้อยละ 99 เทียบกับผลสำรวจเดิมที่กรมอนามัยได้ทำการสำรวจไว้เมื่อปี 2552 ซึ่งพบว่าความครอบคลุมของการใช้เกลือเสริมไอโอดีนมีเพียงร้อยละ 77.4 ทั่วประเทศ ในขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดมาตรการในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนไว้ว่าเกลือบริโภคในชุมชนต้องเพิ่มเกลือเสริมไอโอดีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป

 

นอกจากนี้ได้รณรงค์ให้มีชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนครอบคลุม 76,000 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ขณะนี้มีชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนแล้ว 21,871 แห่ง ใน 49 จังหวัด" นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่ทำให้การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชนเดินหน้าสู่เป้าหมาย เพราะเมื่อแต่ละชุมชนตระหนักและรับรู้ถึงประโยชน์ของสารไอโอดีน ก็จะได้ร่วมกันพัฒนาจนเกิดความยั่งยืน และถ่ายทอดไปสู่ชุมชนอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 

โดย  kittipanan

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

Tags : วันไอโอดีน  เทิดไท้พระเทพ  บางขะแยง

view