สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ

ก่อตั้งเมื่อ ปี 2555  โดยสมาชิกกลุ่มพ่อแม่เด็กพิเศษในพื้นที่ลาดสวาย ได้รับการสบับสนุนและส่งเสริมจาก นายกเทศเทศมนตรีเมืองลาดสวาย  จัดงบประมาณให้ สมัยแรกๆ ใช้สถานที่ทำกิจกรรมที่วัดกลางคลองสี่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่เทศบาลเมืองลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เดิมประชากรพื้นที่ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสภาพของพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจำนวนมาก จนกลายเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง เดิมมีประชากรไม่กี่พันคน ปัจจุบันเทศบาลเมืองลาดสวาย มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยหลักแสนคน

ดร.เฉลิมพล เจษฎางกูล ณ อยุธยา นายกเมืองลาดสวาย เล่าว่า ลาดสวายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่มีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นหลายสิบโครงการ ประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็ว สิ่งที่ต้องเร่งทำให้ทันความต้องการของประชาชน คือ สาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ซึ่งตนเองเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีแค่ปีเศษๆ แต่ก็พยายามพัฒนาพื้นที่อยู่ตลอด โดยออกไปพบปะกับประชาชน รับฟังเสียงสะท้อนว่าประชาชนขาดเหลือหรือต้องการสิ่งใด เพื่อจะรับกลับมาดำเนินการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากการที่ลงพื้นที่อยู่ตลอดทำให้พบว่าในชุมชนต่างๆ จะพบเด็กๆ ที่เป็นเด็กกลุ่มพิเศษที่พัฒนาช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปอยู่ตามชุมชนต่างๆ มากพอสมควร ซึ่งที่ผ่านมาเด็กๆ พิเศษเหล่านี้ต้องอยู่แต่ในบ้านกับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายเท่านั้น ไม่มีโอกาสออกไปพบปะหรือวิ่งเล่นแบบเด็กๆ ทั่วไปหรือแม้แต่บางคนอาจไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไป ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

จากการปรึกษาหารือกับประชาชนและอีกหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เทศบาลเมืองลาดสวาย จึงได้จัดโครงการ "ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษและผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย" ขึ้น โดยมีเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือไปยัง สปสช. โดย สปสช.ได้อุดหนุนงบประมาณดำเนินการให้เทศบาลเมืองลาดสวาย 103,500 บาท และเทศบาลจัดงบสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อจ้างบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษเข้ามาดูแลทั้งตัวเด็กและฝึกอบรมให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง

ทั้งนี้เด็กพิเศษมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นเป็นพิเศษทางการศึกษาที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวัน หรือเข้าร่วมสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป จึงจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษสำหรับเด็กๆ เหล่านี้ ซึ่งการฝึกอบรมเด็กพิเศษก่อนวัยเรียน และการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กเหล่านี้ก็เพื่อเตรียมตัวให้เด็กๆ ที่จะต้องเข้าเรียนร่วมกับเด็กๆ ปกติในห้องเรียน เพื่อที่เด็กพิเศษจะได้มีทักษะและเรียนร่วมกับเพื่อนๆ วัยเดียวกันได้อย่างกลมกลืน

http://www.komchadluek.net/detail/20130508/157903/ดร.เฉลิมพลเน้นการศึกษาเด็กพิเศษ.html

จากการได้สัมผัสกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆ พิเศษ ที่มาเข้าร่วมโครงการ"ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษและผู้ปกครองในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย" คุณนิด หนึ่งในสมาชิกซึ่งเป็น อสม.ได้พยายามทำความสนิทคุ้นเคย แล้วชักชวนกันรวมกลุ่ม แล้วต่อยอดมาเป็นโครงการ “อ้อมกอดแม่” ในเวลาต่อมา

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อให้การสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีคุณหมอยงยุทธ โครตภูธร เป็นที่ปรึกษา และมีคุณหมอเล็ก บุปผา เอี่ยมเอิบ จาก รพ.สต. ลาดสวาย ให้การดูแลและสนับสนุนโครงการอย่างใกล้ชิด

โครงการ “อ้อมกอดแม่” มีคุณนิตยา จินตกานนท์ เป็นประธาน และคุณอิศรีย์ จิตติธรรมรักษ์ เป็นรองประธาน ดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 3

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรม

  1. เพื่อจัดตั้งสถานที่ฝึกพัฒนาการของเด็กพิเศษ และหาบุคลากรที่มาดูแลเด็กพิเศษให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น
  2. เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ (เด็กพิเศษ) ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม รวมทั้งการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
  3. เพื่อให้สังคมเปิดโอกาสยอมรับ และเข้าใจเด็กพิเศษได้มากขึ้น
  4. เพื่อเป็นแรงผลักดัน และเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด้กพิเศษ ได้ต่อสู้ต่อไปอย่างมีความหวัง
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขอรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
  6. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสม
  7. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มใจอาสาพัฒนา
25 เมษายน 2558

Tags : รพ.สต. ลาดสวาย  เด็กพิเศษ อ้อมกอดแม่

view