สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อาชีพและสันทนาการ

อาชีพและสันทนาการ

สูงวัยกับภูมิปัญญาต้นแบบ 

เข้าสู่ช่วงท้ายๆ ของหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 5/2558 ซึ่งจะมี การมอบวุฒิบัตร จบหลักสูตร ในวันที่ 23 เมษายน 2558 นี้

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณสุนันทรา จันทนยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ได้เปิด การอบรมและให้ความรู้ต่างๆ กับเกี่ยวกับอาชีพและสันทนาการ กับนักศึกษาอาวุโส รุ่น 5/2558 ที่ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

 

              ช่วยกันระดมสมอง แต่งเพลง และความคิดเห็นในด้านต่างๆ   

นอกจากความรู้และช่องทางด้านการทำงานของผู้สูงอายุแล้ว ยังได้ทำเวิร์คช็อป โดยแบ่งนักศึกษาอาวุโสทั้ง 200 คน ออกเป็นสามกลุ่ม เพื่อระดมพลังสมอง นำโจทย์ที่ให้มานำเสนอ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการทำงานทีต่อเนื่อง การฝ่าฟันอุปสรรค์ และการทำอย่างไรให้โด่งดัง และยั่งยืน

 

ร่วมร้องเพลง นำเสนอวิธีการ และแนวแก้ปีญหา

การนำแสนอของแต่ละกลุ่มจะประกอบคำขวัญภูมิปัญญา  ที่นำมาร้องเป็นเพลงร่วมกันหน้าห้อง และนำเสนอวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ชัดเจนของวิทยากร เพื่อสร้างความศรัทธาให้ผู้รับการถ่ายทอด เห็นในคุณค่า ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น

ถ่ายทอดภูมิปัญญา ต่อยอดพัฒนา สู่ความยั่งยืน 

ได้มีการหาแนวทางจัดการกับอุปสรรค์ปัญหา เพื่อให้กิจกรรมผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย ทั้งที่เกิดจากตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม และตัวผู้ถ่ายทอด เช่น ที่ขาดประสบการณ์ ขาดความพร้อม ขาดการสนันสนุน  และ ขาดการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 

พวกเราขอขอบคุณ ที่ท่านมาชี้แนวทางสร้างงานให้พวกเรา

จากการระดมความคิด ได้ข้อเสนอแนะ มากมาย ที่สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น

  • มีแผนจัดทำโครงการเฉพาะกลุ่ม
  • มีการจัดหาทุนสนับสนุน
  • มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี
  • มีตลาดรองรับ
  • มีแผนดำเนินงานที่ต่อเนื่อง     
  • มีการจัดโครงการตลาดนัดภูมิปัญญา กระจายออกไป
  • มีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ  และ อื่นๆ 

เพื่อให้เกิดการรับการยอมรับในวงกว้าง สร้างความโด่งดัง และยั่งยืน ต้องมีการรวบรวมภูมิปัญญาต่างๆ
ให้ได้รับการถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่น มีรวบรวมจัดเป็นทำเนียบภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ นำเสนอสู่สังคม มีการต่อยอดความคิด ปรับปรุงคุณภาพ แต่คงไว้ซี่งภูมิปัญญาดั่งเดิม ให้การสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาต้นแบบ และยกย่อง

 

ถ่ายภาพร่วมกันของกลุ่มลำลูกกา ใจอาสาพัฒนา สว. รุ่น 5

ทั้งหมดเป็นข้อสรุปของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นความภูมิใจของลูกหลาน เป็นผู้นำของกลุ่ม เป็นผู้ได้รับการยกย่องในภูมิปัญญาของชุมชน และสังคม

ขอขอบคุณ ผอ.สุนันทรา  ผอ.น้ำหวาน และตัวแทนทุกๆ ฝ่าย ที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้งสูงอายุ ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 5 รวมทั้งได้สร้างต้นแบบมหกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญานต่อเนื่องกันมาทุกปี

 

พิสุทธิ์ สมประสงค์

กลุ่มใจอาสาพัฒนา สว.รุ่น 5

Tags : ภูมิปัญญา  อาชีพ  ชุมชน

view