สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ถ่ายทอดภูมิปัญญา นศ.อาวุโส

ถ่ายทอดภูมิปัญญา นศ.อาวุโส

ผ่านไปแล้ว กับการถ่ายทอดภูมิปัญญา สู่ลูกหลาน ของกลุ่มนักศึกษาอาวุโส ในหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้วัย ของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงเรียนวัดคลองชัน เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เป็นการร่วมมือกันของศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิสังคมผุ้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ผ่านกลุ่มนักศึกษาอาวุโส กับคณะครูอาจารย์และนักเรียน จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” เพื่อให้เช้ากับการศึกษาในปัจจุบัน ที่มีเจตนารมณ์ “การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน" โดยการให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระ และขบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปแบบต่อเนื่อง

“งานอาชีพ” นับเป็นสาระการเรียนรู้หลัก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี่ อีกทั้งยังได้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาหลักอื่นๆ อย่างหลากหลาย เนื่องจากผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้และปฎิบัตจริง เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้าความสามารถ ตามความถนัด ความสนใจในตัวเอง  จะได้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข แบบพึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อืนอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ทางกลุ่มนักศึกษาอาวุโส รุ่น 5 อำเภอลำลูกกา และคณะครูโรงเรียนวัดคลองชัน จึงได้ร่วมกันจัดให้มีกาถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความตระหนักในการประกอบอาชีพสุจริต
  2. เพื่อการถ่ายทอดภูมืปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เยาวชน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
  3. เพื่อการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน
  4. เพื่อให้เกิดการสานต่อและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้ยั่งยืนต่อไป

ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษาบางส่วน จำนวน 200 คน ใช้ระยะเวลาอบรมเป็นเวลา 1 วัน  ซึ่งเน้นให้ผู้ฝึกได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน และสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตุประสงต์ของหลักสูตร

ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวน ธนากร ฉันทปราโมทย์ เป็นอย่างสูง ที่ให้เกรียติ์มาเป็นประธานในพีธีการอบรมเชิงปฎิบัตการ “โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน”  ขอขอบคุณตัวแทนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดคลองชัน มา ณ ที่นี้

กลุ่มนักศึกษาอาวุโส อำเภอลำลูกกา
5 กุมภาพันธ์ 2558

คลิก ดูอัลบัมภาพทั้งหมด

Tags : ถ่ายทอดภูมิปัญญา ผส รุ่น5  ลำลูกกา

view