สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระปัญญานันทมุนี

พระปัญญานันทมุนี

 

ท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระปัญญานันทะภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่านได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าคุณพระปัญญาน­ันทะภิกขุ เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างและเป็นเจ้าอาวาสวั­ดปัญญานันทาราม ท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนี ได้สนองงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวท­างและเจตนารมณ์ที่ท่านเจ้าคุณปัญญานันทะภิ­กขุวางไว้ทุกประการ มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับทั่วไปทุกวงการ ทั้งในหมู่คณะสงฆ์ สถาบันพระพุทธศาสนา องค์การเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประวัติของท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนี เป็นมาอย่างไร จึงได้รวบรวมมาและเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนแ­ละผู้สนใจทั่วไปทราบโดยทั่วกัน .... สาธุ

ประวัติท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนี 1

ประวัติท่านเจ้าคุณพระปัญญานันทมุนี 2

 

 ขอขอบคุณ : Youtube.com

Tags : ประวัติพระปัญญานันทมุนี

view