สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประชุมใหญ่ภูมิปัญญาผู้สูงวัย

19 มกราคม 2556
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของชมรมบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงวัย จังหวัดปทุมธานี

เพื่อคัดเลือกประธานชมรมคนใหม่ แทน น.อ. บุญส่ง จุ้ยกล่อม ที่ครบวาระ 2 ปี จากนั้นจะเป็นการสังสรรค์รับประทานอาหาร พร้อมจับของขวัญร่วมกัน

คุณจันทรารัตน หล้าปิงเมือง (ป้านา) มาเป็นประธานในการจับฉลากลงคะแนน จากตัวแทนของแต่ละรุ่น ซึ่งในครั้งนี้รุ่น 4 ขอสละสิทธิ์

ผลการลงคะแนนจากสมาชิกทั้งหมด ประธานคนใหม่ได้แก่ เรือเอก ดิเรก เรืองเกตุ จากหนองเสือ ได้รับคะแนนสูงสุด ดำรงค์ตำแหน่งตามวาระ 2 ปี

บุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ คือนักศึกษาอาวุโสที่คัดเลือกจากผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิปัญญาผู้สูงวัยจังหวัดปทุมธานี เป็นเวลา 1 ปี

โครงการนี้ทางจังหวัดได้จัดทำงบประมาณต่อเนื่องไว้ 5 รุ่น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 จะสำเร็จหลักสูตร ในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้

บุคคลต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงวัย เป็นความสำเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้นำเอาความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง  หรือเป็นการสืบสานภูมิปัญญาด้านต่างๆ ให้สังคมได้ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ

pisuts@yahoo.com
20 1-2013 

Tags : ภูมิปัญญาผู้สูงวัย  ประชุมใหญ่2556

view